Hållbarhet för oss

Stena Recycling förädlar resurser och levererar nya råvaror till industrier över hela världen. Hållbarhet är en självklar del av vår affär och vårt arbete grundas i våra värderingar, intressentdialog och uppförandekod.

Samarbeten mellan beslutsfattare, samhälle, akademin och den privata sektorn är avgörande för att uppnå FNs 17 globala hållbarhetsmål, klimatmålen som antogs vid COP21 och EU:s vision om cirkulär ekonomi. Här har Stena Recycling en viktig roll med expertkunskap i resursfrågor, avfallsminimering, design för återvinning, modern avfallshantering, investeringar i ny teknik samt forskning och utveckling. Tillsammans ökar vi värdet för alla parter och gör skillnad genom hållbara affärer.

Flera av FNs nya hållbarhetsmål kräver fokus på återvinning med högre återvinningsgrader, säker hantering av farligt avfall och avgiftning av kretsloppet. Vi har direkt påverkan på flera av dessa mål:

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Fokus i hållbarhetsarbetet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vad våra intressenter anser är väsentligt. Vi har en kontinuerlig dialog på olika nivåer med kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter och grannar till våra anläggningar. Samtidigt följer vi vad som sker på den globala arenan som påverkar våra kunder och vår bransch. Dialogen och väsentlighetsanalysen har mynnat ut i sex fokusområden. Läs mer om vårt arbete inom dessa områden i vår hållbarhetsredovisning.

Resurseffektivitet

Resurseffektivitet minskar miljöpåverkan och sparar resurser för oss, våra kunder och samhället.

Värdeskapande

Värdeskapande lösningar banar vägen för långsiktiga affärslösningar till nytta för våra kunder, miljön och samhället.

Säkerhet och hälsa

Säkerhet och hälsa minskar risker och kostnader för oss, våra kunder och samhället.

Medarbetare

Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång.

Ansvarsfulla relationer

Ansvarsfulla relationer säkerställer en fungerande marknad, minskar risker och kostnader för oss, våra kunder samt bidrar till en god samhällsutveckling.

Lönsamhet

Lönsamhet är en förutsättning för satsningar framåt och för en god miljömässig och social utveckling.

Hagainititivet

Stena Recycling är en av grundarna till Hagainitiativet. Företagsnätverket arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Alla medlemsföretag har åtagit sig att minska sina utsläpp med 40 procent till 2020. Medlemmarna presenterar varje år ett gemensamt klimatbokslut där påverkan, mål och åtgärder redovisas.

En trovärdig partner

Vår uppförandekod är viktig i vårt hållbarhetsarbete. Den ger vägledning till hur vi ska uppträda och genomföra affärer i olika sammanhang för att agera på ett ärligt, respektfullt och professionellt sätt. Det handlar om våra relationer till medarbetare samt kunder och andra partners och vår syn på mänskliga rättigheter, export och handel samt miljöhänsyn.

Följ med oss på hållbarhetsresan

Även om vi har kommit en bra bit på väg, så finns det mycket kvar att göra för att skapa en hållbar framtid. Vi är hela tiden intresserade av nya samarbeten som driver utvecklingen framåt på bred front. Det är en spännande resa utan slut.

  • Dela denna sida