Ansvarsfulla relationer

remade_factory_production_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Recycling ska vara ett föredöme inom ansvarsfull materialhantering och ett aktivt arbete med Uppförandekoden bidrar till en hållbar värdekedja. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.

För att utveckla en cirkulär ekonomi krävs att aktörerna i värdekedjan delar värdegrunden att miljömässiga och sociala hänsyn ska integreras i affärsutvecklingen. Innovation och teknikutveckling underlättas av en marknad som är fri från marknadsbegränsningar som korruption och efterlevnad.

AKTIVT ARBETE MED UPPFÖRANDEKODEN

Stena Metallkoncernen, där Stena Recycling ingår, antog år 2012 en uppförandekod som i januari 2017 reviderades med förtydliganden om ekonomiska sanktioner, mångfald och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras med medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring dessa områden genom värdekedjan. Den definierar hur vi förhåller oss till kunder och andra partners, medarbetare, miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande.

Under föregående verksamhetsår inleddes ett fokuserat, förebyggande arbete mot korruption där ledningen för koncernen och de olika affärsområdena och bolagen deltog i utbildningsaktiviteter. Ett flertal bolag, däribland Stena Recyclings svenska och polska bolag, har genomfört egna utbildningar. Arbetet för antikorruption utvecklades under 2017/2018 med fler utbildningar och med verktyg för riskkartläggningar och samordnas med funktionen för internkontroll.

Så här säger Dan Sten Olsson, huvudägare i Stena Metallkoncernen: ”Varje dag förväntar sig våra kunder, medarbetare, leverantörer, finansiärer, samhälle och andra intressenter att vi skall uppfylla våra löften och infria de förväntningar vi direkt eller indirekt kan ha gett dem. Omgivningen satsar på oss för att vi satsar på den. I slutändan lever vi i ett partnerskap, vars produktivitet bestäms av den tillit vi förtjänar genom våra gärningar i våra relationer.”

 

KONTINUERLIG DIALOG MED INTRESSENTER

Genom regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, politiker och grannar till anläggningarna får Stena Recycling nödvändig input till utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. Kommunikationen med intressenterna fyller också en viktig funktion för affärsutvecklingen i stort då dialogen ger upphov till nya affärsidéer och erbjuder kunder och andra partners en möjlighet att ta del av Stenas forskning och expertis. En uppskattad form av dialog är de kundseminarier som Stena Recycling genomför med teman som Lean-inspirerad resurshantering och hantering av farligt avfall. Ett annat sätt att mötas är de lokala samråd som genomförs tillsammans med företrädare för myndigheter och samhället. 

DELTAR I SAMHÄLLETS BESLUTSPROCESSER

Lagstiftningen utvecklas kontinuerligt och det är viktigt att teori går hand i hand med praktik och fungerande affärsmodeller. Lagstiftningen måste understödja utvecklingen av en fungerande marknad. Tillsammans med Stena Metallkoncernen bidrar Stena Recycling till lagstiftningsarbetet med kunskap om hur ekonomiska styrmedel och regelverk påverkar cirkulära flöden och resurseffektivitet. Ett väsentligt erfarenhetsutbyte är deltagandet i olika forum och expertgrupper.

BRETT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Stena Metallkoncernen tillsammans med Stena Recycling har ett brett samhällsengagemang för att stötta en hållbar utveckling. Med verksamhet på ungefär 100 platser i Sverige är vi en positiv kraft i lokalsamhället.

Koncernen vill verka för ökad integration och är medlem i mentorföreningen Öppet Hus för att hjälpa unga vuxna – med ett särskilt fokus på nyanlända ungdomar – att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom initiativet Jobbsprånget stöttar koncernen nyanlända akademiker. Representanter för Stena Metall bidrar också regelbundet med kunskap till studenter genom föreläsningar och undervisning på skolor, högskolor och universitet. Studenter är också välkomna till Stena för att skriva examensarbeten och uppsatser. Dessa åtaganden utvecklar koncernens egna verksamheter och medarbetare samtidigt som de ger enskilda individer en möjlighet till förändring.

Sedan tre år tillbaka premierar Stena Circular Economy Award svenska gymnasieelever som visat särskilt intresse för hållbarhet. 

I slutet av 2016 inleddes ett samarbete med The Perfect World Foundation, en organisation som arbetar för en mer hållbar värld. Fokus under 2017 var situationen i världshaven och de stora mängder plast som samlas där. Stena Recycling har gått in som samarbetspartner för att erbjuda expertkunskap och lyfta fram tänkbara lösningar. Vi har ett engagemanget inom Hagainitiativet för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar.

FOKUS FRAMÅT FÖR OMRÅDE ANSVARSFULLA RELATIONER

  • Genomföra koncernövergripande riskanalys vad gäller mänskliga rättigheter.
  • Fortsätta arbetet med att införa uppförandekodens värderingar i outbound.
  • Uppdatera och ytterligare utveckla koncernens program för antikorruption.
  • Ytterligare fördjupa intressentdialogen med kunder och andra intressenter.
  • Implementera nya Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i verksamheterna.
Dela denna sida