Hållbarhetsfrågor

Malin Baltzar, Hållbarhetschef på Stena Recycling svarar på tre aktuella frågor kring hållbarhet. Vi pratar bland annat om hur vi bättre kan ta tillvara på material som är i omlopp, ny webbaserad miljöutbildning och LDPE-film som blir till ny råvara.

1280x400_MalinBaltzar_CompQual80.jpg

Hållbarhet är något som alla pratar om idag och utvecklingen för att skapa lösningar som bättre tar tillvara på det som redan är i omlopp är betydligt större nu än för bara några år sedan. Hur märker Stena Recycling av ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor ur ett återvinningsperspektiv? 

Vi ser en tydlig trend i att kunskapen och medvetenheten om hållbar resurshantering har ökat markant i samhället, i näringslivet och på politisk nivå under senare år. För många av våra kunder är hållbarhet numera en tydlig del i deras långsiktiga strategier. Det senaste årets debatt om plast har verkligen satt fokus på återvinning och bidragit till att flertalet stora företag under 2018 satt ambitiösa mål för en ökad materialåtervinning och ett ökat fokus på att använda mer återvunnet material som råvara i deras produktion. Det finns så mycket potential i att ta hand om mer material och vi ser det som vår uppgift att skapa samarbeten genom hela värdekedjan, som leder till att vi tar tillvara på mer resurser.

Väldigt lovande är också att den finansiella världen mer och mer engagerar sig i hållbarhet/återvinning. För vår del visade det sig främst i ett stort intresse för noteringen av Stena Metalls Gröna Obligation under året.

I november fick vi utmärkelsen Sveriges mest hållbara varumärke bland 130 företag inom B2B i Sverige. Ytterligare något som styrker att kopplingen mellan hållbarhet och återvinning har blivit väldigt stark och som ger oss bra skjuts i vårt fortsatta arbete.

Vilka av Stena Recyclings återvinningslösningar under 2018 vill du lyfta fram?

Framförallt vill jag lyfta fram arbetet vi gör för att höja kvalitén på återvunnet material genom fortsatta investeringar i vår stora återvinningsanläggning utanför Halmstad - Stena Nordic Recycling Center men också via satsningen på ett aluminiumcenter i Jönköping som innebär att vi kan sortera ut mer högkvalitativt aluminium vilket sedan kan användas av primärsmältverk. I september startade även vår nya process för LDPE-film i Halmstad där insamlad plast blir till ny plastråvara i form av pellets. 

Våra kundkontakter är oerhört värdefulla för att vi hela tiden ska utveckla verksamheten och vi har etablerat en rad nya tillvägagångssätt under året som vi hoppas hjälper och stödjer våra kunder. En ny webbaserad utbildning inom hållbarhet och återvinning finns till exempel framtagen och tanken med den är att hjälpa våra kunder att skapa intresse och engagemang för dessa områden hos deras medarbetare. Mer kunskap innebär att materialet tas om hand på ett bättre sätt, något som gynnar våra kunder, oss och samhället i stort.

Om fem år – hur fungerar ett effektivt resursutnyttjande då?

Designen på en produkt avgör hur väl dess beståndsdelar kan användas på nytt. Om fem år ser vi fler produkter som är anpassade för återanvändning och återvinning än idag och när producenterna ställer krav på att använda återvunnen råvara i sin tillverkning kommer också behovet av att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden, också kan bli råvaror i den egna produktionen. Det kommer också finnas tydligare standarder för olika materialgrupper vilket underlättar för tillverkarna vid materialval men möjliggör också effektiva och mer homogena återvinningsströmmar som i sin tur innebär högre kvalitet på materialet. Och sist men inte minst, teknikutvecklingen går fort och det innebär att vi i framtiden kommer att ha en ännu mer säker materialhantering, en högre grad av automatisering och fler innovativa lösningar. Vi kommer se fler anläggningar i Europa, framförallt för att kunna ta hand om vår egen plast.

Dela denna sida