Medarbetare & kultur

Kompetenta medarbetare med drivkraften att skapa värde är den viktigaste framgångsfaktorn för Stena Recycling. Utgångspunkten är det delegerade affärsmannaskapet och en gemensam värdegrund. Andra viktiga beståndsdelar är en säker och trygg arbetsmiljö, kompetensutveckling, ledarskap och mångfald.

SÄKRA OCH TRYGGA ARBETSPLATSER

Arbetet med att skapa ett säkrare Stena Recycling pågår med full kraft. Utgångspunkten är att alla olyckor går att förhindra genom ständiga förbättringar och genom att verksamheten hela tiden blir bättre och mer lärande.

Som stöd i det dagliga säkerhetsarbetet finns en app där medarbetarna kan registrera safety walks och eventuella avvikelser (och incidenter) samt lämna förslag till förbättringar.

För att skapa en enhetlig säkerhetskultur krävs utbildning där ett särskilt fokus läggs på nyanställda, entreprenörer och konsulter. E-learning är ett bra redskap för att nå ut till många och det finns flera sådana utbildningar framtagna. 

KOMPETENS OCH VÄRDERINGAR

Stena Recyclings fortsatta utveckling och konkurrenskraft är beroende av att bolaget behåller sin position som attraktiv arbetsgivare. En sund och motiverande arbetsmiljö, präglad av mångfald och öppenhet, är det bästa sättet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Medarbetare med rätt kompetens och drivkraft, ger organisationen bäst förutsättningar att skapa värde för kunder, företaget och medarbetarna själva. 

Stena Recycling har som målsättning att andelen kvinnor i chefsposition ska utgöra minst 30 procent.

Utgångspunkten och vägledande i allt arbete är den gemensamma värdegrunden och koncernens tre kärnvärden; Enkelt, Tryggt och Utvecklande. Samtliga medarbetare ska känna till dem och förstå vad de innebär. Vi har som mål att inkludera värdefrågorna i det dagliga arbetet parallellt med koncernövergripande värdegrundsinitiativ.

Förutom utbildningar inom säkerhet och värderingar, genomför vi regelbundna, kompetenshöjande insatser inom affärs-, produkt- och materialkunskap. Vi arbetar också målmedvetet med ledarskapsutveckling i form av utbildningar och verktyg. Ett exempel är vårt mål att 75 procent av alla ledare ska rekryteras internt. 

För att skapa engagemang kring miljöarbetet och hitta lokala miljöförbättringar lanserades under verksamhetsåret en e-learning som riktar sig till samtliga medarbetare. 

FOKUS FRAMÅT för OMRÅDE MEDARBETAre OCH KULTUR

  • Inga olyckor.
  • Självförsörjande på specialister.

  • Öka andelen kvinnliga chefer.
  • Dela denna sida