Resurseffektivitet

1280x400_Resurseffektivitet_CompQual80.jpg

Stena Recycling strävar efter ett hållbart användande av resurser. Materialåtervinningen ökar och energianvändningen minskar med hjälp av förbättrade arbetssätt och ny teknik. Med mer effektiva processer förbättras såväl lönsamhet som vårt klimatavtryck.

Stena Recycling bedriver sedan flera år ett strukturerat förbättringsarbete för effektivare produktion. Det lean-inspirerade arbetssättet Stena Way of Production (SWOP) introducerades 2013 och har sedan dess utvecklats till att också användas av bolagets filialer under namnet Stena Way of Branches (SWOB). Ett enhetligt arbetssätt har bidragit till att Stena Recycling idag är en mer lärande organisation där verksamheten är säkrare och mer kostnadseffektiv.

Inom programmet ligger fokus på ständiga förbättringar. Genom ett harmoniserat arbetssätt har det bidragit till att Stena Recycling idag är en mer lärande organisation där verksamheten är säkrare och mer kostnadseffektiv.

 

MINSKAD PÅVERKAN MED OPTIMERADE TRANSPORTER

Våra transporter är en källa till utsläpp och vi arbetar för att samordna och effektivisera transporter och resursflöden. Störst möjlighet att minska antalet transporter i värdekedjan har vi när det gäller transporter mellan våra egna anläggningar. Som stor beställare av transporter har Stena Recycling lyckats minska utsläppen med 45 procent sedan 2008.

Vi ställer höga krav på våra intransportörer att de ska följa vår trafikpolicy, som bl a anger att alla nyinskaffade motordrivna fordon för flytande bränsle skall uppfylla minst EURO VI. Du kan läsa mer om EUs miljöklasser här.

 

tÅGTRANSPORTER

Bolagets ambition är att ersätta lastbilstransporter med tåg där det är möjligt. Sedan 2012 har mer än 85 procent av alla tågtransporter som tidigare använde diesel elektrifierats genom ett samarbete med Green Cargo. En ständig förbättring av järnvägslogistiken har medfört att bolaget uppmärksammats med Green Cargos klimatintyg 2012, 2014, 2016 samt 2017.

 

Återvinning av vatten i produktion

På Stena Nordic Recycling Center finns ett vattenreningssystem som till största del använder regnvatten.

 

NY TEKNIK FRÄMJAR UTVECKLINGEN

Digitalisering och automatisering sker med högt tempo och påverkar näringslivets förutsättningar. Stena Recycling arbetar för att dra nytta av det tekniklyft som utvecklingen innebär för att därmed rationalisera processer och för att effektivisera och säkerställa materialflöden. 

 

Kärl i återvunnen plast

Kärl som Stena Recycling erbjuder kunderna att använda i deras verksamheter för återvinning av uttjänt material finns sedan en tid tillbaka i 100 procents återvunnen plast. Intresset för att använda kärlen är stort och våra kunder är definitivt intresserade av att bidra till att mer återvunnen plast används. Du kan läsa mer om plaståtervinning här.

 

fOKUS FRAMÅT FÖR OMRÅDE RESURSEFFEKTIVITET

  • Vidareutveckla bolagets energieffektiviseringsarbete.
  • Fortsatt implementering av transportledningssystem för ökad effektivisering, kostnadsoptimering och spårbarhet av transporter.
  • Fortsätt investering i ny teknik.
  • Utöka internt samarbete kring minskade utsläpp i dagvatten.
Dela denna sida

Eldrivet minskar klimatpåverkan

Om man ersätter en ny dieseldriven materialhanterare med en motsvarande eldriven, som används 1 500 timmar/år och förbrukar drygt 22 000 liter diesel, innebär det en CO2-besparing på drygt 66 000 kg årligen.

Läs mer här