Värdeskapande

1280x400_stena_malmo_hamn_skiss_190_CompQual80.jpg

Genom våra kvalitetssäkrade tjänster och produkter skapas hållbara värden för kunder och partners och långsiktig lönsamhet. En effektiv och innovativ hantering av resurser bidrar till att stärka kundernas eget hållbarhetsarbete och gynnar dessutom samhället.

Återvinning spelar en avgörande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och skapar stora värden genom hela materialkedjan; från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka till industrin.

För oss på Stena Recycling är målet att hitta de mest resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta tillvara kundernas restprodukter och öka andelen material som kan användas som ny råvara. Resultatet blir en ökad miljönytta samtidigt som kunden stärker sitt miljöarbete och sin lönsamhet. I oktober 2016 invigdes Stena Nordic Recycling Center, Nordens modernaste återvinningsanläggning. Anläggningen är resultatet av en omfattande processutveckling som gör att kundernas resurser kan tas tillvara på ett ännu effektivare sätt.

INNOVATIVA TJÄNSTER OCH PRODUKTER FÖR RESURSEFFEKTIVITET

Vi har ett ökat fokus på att komma in ännu tidigare i kundens värdekedja med hjälp av ett antal nya tjänster. Tillsammans med kunden optimeras avfallshanteringen genom att realisera värden som tidigare varit dolda med resultatet att kunden får en bättre arbetsmiljö, sparar tid, minskar spill, frigör värdefulla ytor och ökar värdet på avfallet. Med tjänsten Design för återvinning erbjuds demonteringsanalyser och rådgivning om hur man ska agera för att främja återvinning redan i konstruktions- och designfasen. 

Återanvändning är en viktig del i den cirkulära ekonomin och innebär ytterligare ett kliv i avfallstrappan. I dialog med kunder som levererar elektronikavfall till oss, utvecklas nya områden som lämpar sig för återanvändning. Ett exempel är processorer och andra datorkomponenter. 

Digitalisering innebär möjligheter att utveckla nya tjänster och ökade samarbeten med kunden. I en cirkulär ekonomi krävs en ökad transparens mellan parterna och med delad information fördjupas kunskapen om kundens affär och möjligheten att bidra till deras hållbarhetsarbete. Många av Stena Recyclings kunder använder i dag vår kundportal med bland annat avfallsstatistik som ger dem nya insikter om avfallsströmmar och underlag för strategiska beslut om förbättringar.

SAMARBETEN UTVECKLAR PRODUKTER OCH PROCESSER

Ett exempel där vi har utvecklat en produkt av avfall är ProFuel där man tillverkar ett energirikt bränsle av en avfallsfraktion som tidigare varit svårhanterad och där delar av materialet har deponerats. ProFuel levereras som pellets och kan användas av energiintensiv industri istället för jungfruliga bränslen eller till produktion av fjärrvärme och el. Under verksamhetsåret har Heidelberg Cement testat ProFuel vid tillverkningen av cement vilket hjälper dem utveckla sitt hållbarhetsarbete då fossilt bränsle ersätts med ett återvunnet bränsle. Under ett lyckat storskaligt test processades 50 ton ProFuel i Chalmers förgasningsanläggning. Resultaten visade att ProFuel i framtiden kan fungera som råvara vid tillverkning av ny plast. 

Ett annat exempel är Repur markskiva - återvunnet material som ljudisolerar.
Stena Recycling har tagit fram unika produkter tillverkad av isolering från uttjänta frysar och kylar kallat REPUR Markskiva (markisolering) och REPUR Betong (konstruktion). En av bolagets större filialer i Göteborg använder REPUR Betong till bullerskydd med ett gott resultat. Olika verksamheter på anläggningen skapar höga ljud och återkommande buller vilket påverkar grannar och arbetsmiljön, och det finns ett stort behov av att hitta smarta lösningar som kan sänka ljudnivån. REPUR Betong blev lösningen.
Att Stena Recycling har möjlighet att skapa produkter av uttjänt material är ett fint bevis på den innovationskraft som finns inom bolaget, och när vi även kan använda dessa internt skapar det givetvis ytterligare ringar på vattnet i form av att vi testar och kan utveckla produkterna. Här kan du läsa mer om REPUR

KVALITET OCH SERVICE I FOKUS

Kvalitet och leveranssäkerhet är utgångspunkten för allt Stena Recycling gör, där arbetet börjar hos kunderna och i deras behov av säkrade produkter och tjänster. Vi erbjuder tryggheten med kontroll av materialet i hela kedjan t ex via egna laboratorier för att säkerställa krav och utveckla lösningar. Ett arbete med att ytterligare förbättra laboratorieverksamheten pågår på Stena Nordic Recycling Center. 

För att ytterligare stärka expertisen kring enskilda materialslag har Stena Recycling under året etablerat ett flertal materialcenter runt om i Sverige. Här samlas expertis kring materialets inneboende kvaliteter samt kring logistik och teknik. Med en större mängd material på en och samma plats kan man investera i ännu bättre teknik och höja materialvärdet. Ett exempel är en aluminiumkvalitet som nu kan levereras direkt till primärverk och på så sätt uppfylla en kunds hållbarhetsmål om att använda en högre grad av återvunnen råvara i sin produktion. 

FOKUS FRAMÅT FÖR OMRÅDE VÄRDESKAPANDE

  • Utökade samarbeten med våra kunder.
  • Fortsatt investering i fler lösningar för innovativ materialåtervinning.
  • Hitta nya material för omklassificering av avfall till produkt.
  • Fortsätta driva projekt för ökad materialåtervinning av olika plastkvaliteter.
  • Arbeta för ännu effektivare materialåtervinning och ökad återanvändning av litiumjon-batterier.
  • Utveckla nya områden som lämpar sig för återbruk.
Dela denna sida

Mer värdeskapande

Ny helautomatiserad kabelhanteringsprocess vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Läs mer här

Design för återvinning

Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi ditt företag att designa produkter som går att återvinna.

Läs mer om tjänsten här