Smart resurshantering

Med en växande befolkning och en tilltagande konsumtion ökar trycket på jordens resurser i en allt snabbare takt. Behovet av att utveckla cirkulära system ökar ständigt med målet att bevara och återvinna resurser med ett så högt värde som möjligt, så länge som möjligt.

Innovation, tekniska lösningar och automatisering leder därför till ett effektivt resursutnyttjande. Stena Recycling bidrar aktivt till den utvecklingen genom att hela tiden försöka ligga steget före i att ta fram de återvinningstjänster som skapar mest nytta ur ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt perspektiv.

Vid bolagets anläggning i Jönköping finns sedan en tid tillbaka ett aluminiumcenter som etablerades till följd av en kunds behov av smart resurshantering relaterat till kundens nya mer kraftfulla hållbarhetsmål. Dessa mål innebar bland annat ett stort behov av att minska användningen av jungfruligt aluminium i syfte att nyttja mer återvunnet material för sin produktion. Det i sin tur innebar för Stena Recycling att via ny teknik hitta lösningar för bearbetning och förädling av uttjänt aluminium. Genom att analyssäkra kvaliteten på återvunnet aluminium, till exempel via avancerad laserteknik, har vi nu möjlighet att ytterligare höja värdet på materialet och därmed leverera, i det närmaste, ny råvara till kunden och andra primärverk med liknande behov.

Fler exempel på värdeskapande

 

Kunskapsdelning ur ett cirkulärt perspektiv

E-learningKunskapsdelning och ständiga förbättringar är vårt tillvägagångssätt för ett gott samarbete, som leder till nöjda kunder. Ett exempel på detta är den e-learning som vi har tagit fram "Från avfall till resurser". Vi ser ett ökat behov hos våra kunder av att kunna mer om en produkts livscykel och därmed också hur man kan påverka att belastning på samhälle och miljö minskar. Genom utbildning online blir infomationen mer lättillgänglig och effektiv.

Utbildningen handlar om hållbar resurshantering, med utgångspunkt i begreppet cirkulär ekonomi, där vi på ett enkelt sätt berättar om vad som krävs för att arbeta med hållbar utveckling. Som återvinnare har vi en självklar del i den cirkulära ekonomin och vi vill med den här interaktiva utbildningen underlätta för våra kunder att tänka och göra rätt redan i produktionsstadiet av en vara eller en tjänst för att undvika en negativ påverkan på miljö och klimat.

Utbildningen har ett brett perspektiv och kan därför också underlätta dialogen kring vad som ska återvinnas och hur, men även ett större perspektiv kopplat till kunskap om materialens olika egenskaper, sortering och hantering.
Det är tillsammans som vi hittar lösningarna och att dela kunskap är viktigt för att hela tiden utveckla det arbetet.

 

Kostnadsbesparingar – en nog så viktig faktor

Oavsett stort eller litet företag är jakten på kostnadsbesparingar ständigt i fokus. En framgångsfaktor i att låta Stena Recycling granska en specifik återvinningslösning innebär ofta kostnadsbesparingar. Det kan handla om att separera ett material och därmed få ut fler fraktioner som återvinns på olika sätt vilket till exempel kan leda till att ett material klassificeras om och därmed utgår tidigare avgifter. 

Ett exempel på detta är den kund som lät Stena Recycling undersöka ett material som tidigare lagts på deponi men som vid en närmare undersökning också visade sig innehålla material som kan komma till användning igen. Kundens material rör sig uppåt i avfallstrappan genom att vi kunde återvinna en del av materialet och de minskade därmed sina deponiavgifter. Att det också fanns en marknad för materialet gav en ytterligare aspekt på lösningen.

 

Expertkunskap gav smidig lösning

LabbEtt biomedicinskt företag, med forskningslabb där farliga material hanterades, skulle flytta sin verksamhet till nya lokaler men kunde inte stoppa upp sin verksamhet till följd av detta. Stena Recycling, med stor erfarenhet av just farliga material och farligt avfall, erbjöd en lösning där de koordinatorer som skulle sortera, packa och utföra flytten fick utbildning i hanteringen av dessa material. En telefonlösning innebar också att det alltid fanns ett antal kemister att kontakta om koordinatorerna var det minsta osäkra på något moment. Lösningen innebar en stor ekonomisk besparing för kunden, som inte behövde anlita kemister på konsultbasis och en hållbar lösning för flytt av kemikalier som Stena Recycling kan använda i fler sammanhang.

  • Dela denna sida