Smart resurshantering

1280x400_Kabelgranulering_CompQual80.jpg

Med en växande befolkning och en tilltagande konsumtion ökar trycket på jordens resurser i en allt snabbare takt. Behovet av att utveckla cirkulära system ökar ständigt med målet att bevara och återvinna resurser med ett så högt värde som möjligt, så länge som möjligt.

Innovation, tekniska lösningar och automatisering leder därför till ett effektivt resursutnyttjande. Stena Recycling bidrar aktivt till den utvecklingen genom att hela tiden försöka ligga steget före i att ta fram de återvinningstjänster som skapar mest nytta ur ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt perspektiv.

 

Ny helautomatiserad kabelhantering

Kina med flera andra länder i Asien tar inte längre tar emot olika typer av förbrukat material och det är därför viktigt att skapa nya möjligheter till återvinning. Och det gärna närmare där kabeln finns och med hjälp av sofistikerad teknik. Förmågan och kunskapen om att materialåtervinna uttjänt kabel i Sverige är därmed ett viktigt led i att ta tillvara på fler resurser nationellt.
Stena Recycling har etablerat en ny helautomatiserad kabelhanteringsprocess vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Beräkningar visar att 20 procent av all nedgrävd kabel i Sverige används inte i dag och bolaget räknar med att i ett första skede kunna återvinna runt 13 500 ton kabel vid SNRC och ytterligare 11 500 ton vid bolagets andra kabelhanteringsanläggning i Sundsvall.

Fler exempel på värdeskapande

 

100-årig miljöskuld löst

Rydboholms Textil AB gick i konkurs 2018 med en över 100 gammal miljöskuld i bagaget. Stena Recycling fick i uppdrag av konkursförvaltare och Länsstyrelsen att ta hand om närmare 1 100 ton farligt avfall för återvinning. För att ro det här stora uppdraget i hamn krävdes insatser från många olika funktioner inom bolaget och det är tydligt att Stena Recyclings bredd och långa erfarenhet inom branschen möjliggör förmågan att leverera ett gott resultat.
Rydboholms textil bedrev textilfärgning och beredning av olika formgivares designtyger. Genom Stena Recyclings insatser kunde farligt avfall från flera decennier tas om hand på ett säkert och strukturerat sätt.

 

Ny effektivare återvinning av kylskåpsglas

Kylskåpens hyllplan av glas återvanns tidigare för att bli konstruktionsmaterial. Genom ett samarbete med en av bolagets partners energiåtervinns numera hyllplanen istället vilket är en betydligt mer hållbar lösning. Den nya hanteringen innebär att det nu blir nya glasprodukter av materialet. Behovet av konstruktionsmaterial minskar dessutom konstant och när det finns annat material som inte kan materialåtervinnas till nya produkter, kan dessa istället användas som konstruktionsmaterial.

 

 

Kunskapsdelning ur ett cirkulärt perspektiv

E-learningKunskapsdelning och ständiga förbättringar är vårt tillvägagångssätt för ett gott samarbete, som leder till nöjda kunder. Ett exempel på detta är den e-learning som vi har tagit fram "Från avfall till resurser". Vi ser ett ökat behov hos våra kunder av att kunna mer om en produkts livscykel och därmed också hur man kan påverka att belastning på samhälle och miljö minskar. Genom utbildning online blir infomationen mer lättillgänglig och effektiv.

Utbildningen handlar om hållbar resurshantering, med utgångspunkt i begreppet cirkulär ekonomi, där vi på ett enkelt sätt berättar om vad som krävs för att arbeta med hållbar utveckling. Som återvinnare har vi en självklar del i den cirkulära ekonomin och vi vill med den här interaktiva utbildningen underlätta för våra kunder att tänka och göra rätt redan i produktionsstadiet av en vara eller en tjänst för att undvika en negativ påverkan på miljö och klimat.

Utbildningen har ett brett perspektiv och kan därför också underlätta dialogen kring vad som ska återvinnas och hur, men även ett större perspektiv kopplat till kunskap om materialens olika egenskaper, sortering och hantering.
Det är tillsammans som vi hittar lösningarna och att dela kunskap är viktigt för att hela tiden utveckla det arbetet.

 

Kostnadsbesparingar – en nog så viktig faktor

Oavsett stort eller litet företag är jakten på kostnadsbesparingar ständigt i fokus. En framgångsfaktor i att låta Stena Recycling granska en specifik återvinningslösning innebär ofta kostnadsbesparingar. Det kan handla om att separera ett material och därmed få ut fler fraktioner som återvinns på olika sätt vilket till exempel kan leda till att ett material klassificeras om och därmed utgår tidigare avgifter. 

Ett exempel på detta är den kund som lät Stena Recycling undersöka ett material som tidigare lagts på deponi men som vid en närmare undersökning också visade sig innehålla material som kan komma till användning igen. Kundens material rör sig uppåt i avfallstrappan genom att vi kunde återvinna en del av materialet och de minskade därmed sina deponiavgifter. Att det också fanns en marknad för materialet gav en ytterligare aspekt på lösningen.

 

Expertkunskap gav smidig lösning

LabbEtt biomedicinskt företag, med forskningslabb där farliga material hanterades, skulle flytta sin verksamhet till nya lokaler men kunde inte stoppa upp sin verksamhet till följd av detta. Stena Recycling, med stor erfarenhet av just farliga material och farligt avfall, erbjöd en lösning där de koordinatorer som skulle sortera, packa och utföra flytten fick utbildning i hanteringen av dessa material. En telefonlösning innebar också att det alltid fanns ett antal kemister att kontakta om koordinatorerna var det minsta osäkra på något moment. Lösningen innebar en stor ekonomisk besparing för kunden, som inte behövde anlita kemister på konsultbasis och en hållbar lösning för flytt av kemikalier som Stena Recycling kan använda i fler sammanhang.

 

Aluminiumcenter

Vid bolagets anläggning i Jönköping finns sedan en tid tillbaka ett aluminiumcenter som etablerades till följd av en kunds behov av smart resurshantering relaterat till kundens nya mer kraftfulla hållbarhetsmål. Dessa mål innebar bland annat ett stort behov av att minska användningen av jungfruligt aluminium i syfte att nyttja mer återvunnet material för sin produktion. Det i sin tur innebar för Stena Recycling att via ny teknik hitta lösningar för bearbetning och förädling av uttjänt aluminium. Genom att analyssäkra kvaliteten på återvunnet aluminium, till exempel via avancerad laserteknik, har vi nu möjlighet att ytterligare höja värdet på materialet och därmed leverera, i det närmaste, ny råvara till kunden och andra primärverk med liknande behov.

Dela denna sida