Prisjusteringar Stockholm

Från och med den 1 januari 2022 kommer vi att justera priser för transporter, hyror av containers, farligt avfall samt material där merparten går till förbränning. Se mer utförlig information nedan.

Transport
Priser justeras kopplat till ökade bränslekostnader.

Container och emballage
Priser justeras kopplat till kraftigt ökade råvarupriser.

Farligt Avfall

  • De nya kraven enligt BAT-direktivet (Best avilable technology) driver kostnader i form av ny hantering och striktare utsläppskrav på behandlingsanläggningarna.
  • Kostnaderna för utsläppsrätterna från förbränningsanläggningarna har ökat drastiskt.
  • Då tillgången av behandlingskapacitet till förbränning är låg vilket driver merkostnader i form av lagring, bearbetning samt ökade kostnader för alternativa mottagare.
  • De generella kostnadsökningarna är också en faktor i priset. Till exempel har drivmedelspriserna ökat markant under året.

Alternativa Råvaror
Material där merparten går till förbränning (brännbart, osorterat verksamhetavfall och trä)

  • Kostnaderna för utsläppsrätterna från förbränningsanläggningarna har ökat drastiskt.
  • Skatterna på avfallsförbränning och deponering går upp vid årsskiftet.
  • Kostnaderna för hantering och bearbetning samt vidaretransporter till slutmottagare har ökat, främst kopplat till energipriserna.

Vid frågor kontakta kundservice eller din ansvariga säljare.