Samråd

På denna sida har vi samlat information om pågående samråd för Stena Recycling.

Samråd_CompQual80.jpg


Stena recycling ab i ÖREBRO

Stena Recycling AB planerar att expandera och flytta sin befintliga avfallsverksamhet vid Atle i Örebro. Ansökan planeras omfatta omlastning, lagring, sortering, återvinning och behandling av avfall och farligt avfall. Verksamheten kommer även att omfatta rengöring av avfallsbehållare samt återvinning av avfall för anläggningsändamål. Avfallsslagen utgörs bland annat av returträ, bygg- och rivningsavfall samt diverse farligt avfall som till exempel spillolja, emulsioner, förorenade vatten och småkemikalier. Planerad verksamhet kommer att omfatta mottagning av maximalt 170 000 ton avfall varav maximalt 70 000 ton farligt avfall per år.

Verksamheten kommer bland annat att medföra transporter, utsläpp av dagvatten och behandlat processvatten till recipient samt användning av vatten, energi och naturtillgångar främst i form av drivmedel. Därutöver bedöms verksamheten medföra bulleremissioner.

Samrådsunderlag Stena Recycling Örebro

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Örebro.

Länk till pdf

 

Stena recycling ab i PITEÅ

Stena Recycling AB planerar att expandera sin befintliga avfallsverksamhet inom Haraholmens industriområde i Piteå. Ansökan planeras omfatta omlastning, lagring, sortering, återvinning och behandling av avfall och farligt avfall. Verksamheten kommer även att omfatta lagring av råvaror, främst i form av oljor. Avfallsslagen utgörs bland annat av returträ, förorenade massor samt diverse farligt avfall som till exempel spillolja, förorenat vatten, emulsioner och småkemikalier. Planerad verksamhet kommer att omfatta mottagning av maximalt 275 000 ton avfall varav maximalt 250 000 ton farligt avfall per år.

Verksamheten kommer bland annat att medföra transporter, utsläpp av dagvatten och behandlat processvatten till recipient samt användning av vatten, energi och naturtillgångar främst i form av drivmedel. Därutöver bedöms verksamheten medföra låga bulleremissioner.

Samrådsunderlag Stena Recycling Piteå

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Piteå.

Länk till pdf

 

Stena recycling ab i skellefteå

Stena planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en planerad ny verksamhet inom Bergsbyns industriområde, Skellefteå kommun. Ansökan för den planerade verksamheten kommer att omfatta omlastning, lagring, sortering, återvinning och behandling av avfall. Maximalt 455 000 ton avfall varav maximalt 210 000 ton farligt avfall planeras tas emot vid anläggningen per år.

Den planerade verksamheten medför främst utsläpp till dagvatten samt risker kopplade till brand. Den planerade verksamheten bedöms endast medföra mindre utsläpp till luft, grundvatten, buller samt användning av vatten och energi.

Samrådsunderlag Stena Recycling Skellefteå

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Skellefteå.

Länk till pdf

 

Stena Recycling AB i Kristianstad     

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken – samråd enligt miljöbalken.

Stena Recycling AB planerar att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt verksamhet inom befintligt verksamhetsområde i Kristianstad. Stena har för avsikt att utöka sin avfallshantering och ansökan kommer att omfatta behandling, mekanisk bearbetning, lagring och sortering av avfall. Samma hantering och behandling sker vid verksamheten idag.

Den planerade verksamheten medför främst utsläpp till vatten/grundvatten samt risker kopplade till brand. Därutöver kommer det beaktas att det finns utpekad fornlämning inom verksamhetsområdet. Den planerade verksamheten bedöms endast medföra mindre utsläpp till luft, buller och användning av vatten och energi.

 

 

Här kan du ladda ner Samrådsunderlag Stena Recycling Kristianstad.

Länk till pdf