Från avfall till hållbar produkt

2015-04-13

1280x400_Spillolja_CompQual80.jpg

Stena Recycling AB kan som första företag i Sverige erbjuda marknaden en produkt som tidigare varit klassad som farligt avfall. Den spillolja som bolaget tar hand om för energiåtervinning, kan efter behandling likställas med de tunga eldningsoljor som produceras ur jungfrulig råvara.

- Vi är först med den här lösningen och det är en kvalitetsstämpel som jag är både stolt och glad över att vi har lyckats med, säger Staffan Persson, VD Stena Recycling AB.

Spilloljan hanteras nu på ett kostnadseffektivt och miljömässigt korrekt sätt som är till fördel både för de kunder som levererar olja till Stena men också för de som sedan köper den färdiga produkten. Produkten, kallad Stena ERC14, framställs vid Stena Recyclings anläggning i Halmstad och kan användas i svenska avfalls- och samförbränningsanläggningar inom t.ex. cement- och kalkindustrin vilka har ett stort behov av energi. Råvara framställd ur återvunnet material istället för att använda nya råmaterial innebär en stor energibesparing och bidrar därmed till miljönyttan.

- Det är viktigt för oss som stor energiförbrukare att använda återvunnet avfall som bränsle. Stena Recyclings nya produkt ger oss på Svenska Mineral ytterligare möjligheter att öka andelen återvunnet bränsle i vår produktion, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle säger Magnus Öman som är vVD och Operativ chef vid SMA Mineral.

Enligt miljöbalken kan ett ämne eller ett föremål som blivit avfall upphöra att vara det om det hanteras på ett sätt som gör det jämförbart med de produkter som säljs på marknaden, vilket alltså Stena Recycling har lyckats med.

- Vi bidrar till att ta ytterligare steg i avfallstrappan, vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Våra kunder får en kvalitetssäkrad produkt genom innovativ återvinning vilket gagnar både dem och oss, säger Staffan Persson.

För mer information kontakta
Jan-Erik Andersson, ansvarig för produktområde Farligt Avfall, tel 010-445 80 14

Dela denna sida