HaloSep – från farligt avfall till resurser

2019-05-16

Stena_Kopenhamn_1280x400_CompQual80.png

Stena Recycling och Vestforbrænding samarbetar om att etablera världens första anläggning som sorterar ut metaller från gasreningsaska. Anläggningen byggs på Köpenhamns största kraftvärmeverk, Vestforbrænding, där cirka 15 000 ton aska varje år ska bearbetas för att utvinna zink och andra metaller, vägsalt och renad aska. Processen kallas HaloSep och byggs med bidrag från EU:s LIFE-program.

Energiåtervinning med produktion av fjärrvärme och elektricitet är ett klimatklokt alternativ för avfall som inte kan eller bör materialåtervinnas. I Vestforbrændings verksamhet energiåtervinns varje år över 570.000 ton avfall, som förser drygt 180.000 danskar med fjärrvärme och elektricitet. En utmaning med avfallsförbränning är att det uppstår restprodukter som är besvärliga att hantera. I Europa finns flera hundra anläggningar med samma utmaning.

Stena Recyclings patenterade teknik HaloSep gör det möjligt att lösa flera problem som uppstår vid avfallsförbränning. HaloSep neutraliserar två problematiska restprodukter, alkalisk rökgasaska och saltsyra, i en integrerad process. Kvar finns en behandlad och tvättad aska, en saltlösning som kan släppas ut till havet eller användas som vägsalt, samt ett metallkoncentrat av zink och andra metaller som kan återvinnas i smältverk.

Stena Recycling och Vestforbrænding har beviljats medel från EUs finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE-programmet, för att bygga demonstrationsanläggningen för HaloSep-tekniken. Detta sker i Vestforbrændings befintliga anläggning i Köpenhamn.

– Det blir win-win på många sätt. Anläggningen minskar användningen av kemikalier för rening och den tvättade askan klarar rådande EU-lakningskrav för lokal deponering, samt är renad från tungmetaller som kadmium, bly och zink. Transporterna av aska till deponi reduceras, då det blir mindre aska som dessutom transporteras en kortare sträcka, säger Per Wulff, Energichef på Vestforbrænding.

– Anläggningen står klar senare i år. Projektet pågår till 2021, men vi förväntar oss att kunna presentera konkreta resultat redan under 2020. Vår ambition är även att finna tillämpningar för den behandlade askan, till exempel i konstruktionsmaterial. Då kan vi ta bort askan helt från deponi, säger Mats Torring, Stena Recycling.

Dela denna sida

lifelogga_CompQual80.png

VF_plant-640x400_CompQual80.png

HaloSep-anläggningen byggs på Vestforbrændings kraftvärmeverk i Köpenhamn.

Om Vestforbrænding

Vestforbrænding är ett ledande avfallsbolag I Danmark. Varje år hanteras cirka en miljon ton avfall och fokus är resursvärdet på avfallet i form av materialåtervinning eller energiproduktion. 330 medarbetare ger service till över 900.000 kommuninvånare – en sjättedel av Danmarks befolkning. Dessutom utförs service till cirka 60.000 verksamheter.
www.vestfor.dk