Stena Recycling minskar bolagets utsläpp med 42 procent

2018-06-08

Stena Recycling minskar bolagets utsläpp med 42 procent

Stena Recycling har minskat sin klimatpåverkan med 42 procent sedan 2008 och det är en rad åtgärder under årens lopp som möjliggjort den minskningen. Under 2017 har bolagets insatser bland annat handlat om 

- Att skapa och starta upp arbetet med tvärfunktionella team för att utveckla insatserna med energi-och transportfrågan.
- Fokus på att upphandla fossilfritt i alla nya avtal. I dagsläget har bolaget drygt ett 20-tal anläggningar med 70 fordon som rullar på fossilfritt bränsle. Sedan 2012 har mer än 85 procent av alla tågtransporter som tidigare gick på diesel elektrifierats genom ett samarbete med Green Cargo.
- Fortsatt fokus på effektivare användning av arbetsmaskiner vilket innebar att medelförbrukningen av bränsle minskat jämfört med föregående år, från 1,73 till 1,63 l/ton insamlat material.

- Hagainitiativets nya mål innebär att företagen ska nå netto noll i sina egna verksamheter till 2030 och för oss på Stena Recycling innebär det bland annat att sänka utsläppen från våra egna processer med 85 procent. Det är en spännande utmaning och kommer att kräva fokus på energieffektiviseringar, byte till andra energikällor och en övergång till ny teknik, säger Malin Baltzar Chef för Hållbara affärer.

Hagainitiativet, som Stena Recycling är medlem i, redovisar årligen ett Klimatbokslut och 2017 års redovisning visar att hela 9 av 15 av Hagainitiativets företag har redan nått målet om 40 procents minskning till 2020. Däribland Stena Recycling.
Mellan 2010 och 2017 har Hagainitiativets medlemsföretag bidragit med en utsläppsminskning som motsvarar cirka 8 procent av Sveriges totala utsläppsminskning.

Ta del av Klimatbokslut 2017 och Hagainitiativets information här. 

Dela denna sida