Ny undersökning: Stor efterfrågan på återvunna material hos europeiska konsumenter

2022-03-31

netonnet0287_960x400_CompQual80.jpg

Konsumenterna efterfrågar cirkulära material – och väljer bort varumärken som uppfattas som ohållbara. Det visar en färsk undersökning med 5000 respondenter på fem europeiska marknader som Stena Recycling låtit genomföra inför årets Circular Initiative. Här möts företagsledare från de stora industriföretagen för att diskutera näringslivets ansvar för omställningen till ett cirkulärt samhälle. För företag som vill möta konsumenterna i sitt engagemang för klimatsmarta och cirkulära produkter finns många värdefulla insikter i undersökningen.

Varje år utvinns cirka 100 miljarder ton nya material runtom i världen. En cirkulär ekonomi förutsätter att dessa material används så länge det går och kan användas som resurser för nya produkter, om och om igen. Inför årets Circular Initiative, en arena där världsledande industriföretag möts för att tillsammans bana väg för det cirkulära samhället har branschledande Stena Recycling låtit undersöka konsumenternas inställning till cirkulära material. Insikterna från konsumentundersökningen, med 5000 respondenter från Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen, samlas i rapporten Circular Voice. 

Årets Circular Initiative äger rum digitalt den 5:e maj. När företagsledare, experter och forskare nu samlas för fjärde året i rad för att diskutera cirkularitet och omställning tar samtalen avstamp i rapporten Circular Voice. Och här finns många värdefulla insikter att hämta för företag som vill satsa cirkulärt. 

Konsumenternas inställning är genomgående positiv, och förväntningarna på näringslivet är höga. 8 av 10 anser att det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunna material i sina produkter, vilket innebär nästan 30 miljoner konsumenter i de fem länderna. En kvalificerad majoritet, nästan 7 av 10, anser att produkter som tillverkats av återvunnet material håller samma kvalitet som produkter som tillverkats av helt nytt material. Den positiva inställningen märks tydligt i undersökningsresultatet: 

– Påfallande många av undersökningens deltagare är engagerade i att stödja företagens hållbarhetsarbete. I fritextfrågorna har många tagit sig tid att ge tips om bland annat produktutveckling och produktmärkning, för att visa på vad de efterfrågar inom hållbara produkter. Det här engagemanget är en stor tillgång för tillverkande företag, som har mycket att vinna på att ta tillvara på kundernas idéer och intresse, säger Malin Baltzar, hållbarhetschef i Stena Recycling Sverige. 

Bakom Circular Initiative står initiativtagaren Stena Recycling tillsammans med aktörer som Investor, ABB, Electrolux och Alfa Laval. Circular Initiative föddes ur övertygelsen att näringslivet kan göra mer för att bidra till det cirkulära samhället, öka resurseffektiviteten och skapa mer hållbara värdekedjor. Ett initiativ som troligtvis uppskattas av konsumenterna. 1 av 3 konsumenter tycker nämligen att det främsta ansvaret för att driva utvecklingen mot en ökad användning av återvunnet material ligger på näringslivet. Samtidigt visar statistik från EU-kommissionen att europeiska industrier idag endast använder 12 % återvunna material i sin produktion. 

– Materialanvändning har i allt högre grad blivit en strategiskt viktig fråga för företag. Det handlar om att optimera resurshanteringen i hela kedjan genom till exempel design för återvinning och optimering av materialflöden. Tack vare omfattande investeringar har återvinningen av material som järn och metaller utvecklats mycket och allt fler material kan idag återvinnas. Därmed får tillverkare tillgång till cirkulära råvaror med rätt kvaliteter, vilket minskar produkternas klimatavtryck och är en nyckel för att företag ska kunna erbjuda det som efterfrågas i undersökningen, säger Mattias Rapaport, Product Area Manager Non-ferrous i Stena Recycling Sverige. 

Våren 2021 tillfrågades 350 företagsrepresentanter på Stena Recyclings mötesplats ”From waste to circular products” om användningen av cirkulära råvaror. I den undersökningen angav 16 % av företagen att de använder 50 % återvunna material i produktionen av sina produkter, 36 % av företagen svarade att man använder mindre än 50 % återvunna material och 16 % angav att de inte använder några återvunna material alls. 4 av 10 av företag deklarerade dock en ambition om att öka användningen av återvunna material. Påfallande många beslutsfattare (32%) hade ingen vetskap om deras produkter innehöll återvunnet material. Beslutsfattarna fick också svara på om de har kunnandet som krävs för att utveckla cirkulära produkter. Här ansåg endast 25 % sig ha rätt kompetens. Ambitionerna finns bland företagen, men det behövs mer kompetens. 

Fem viktiga nycklar för företag som vill locka de värderingsdrivna konsumenterna 
 

1. Märk produkterna tydligt

8 av 10 konsumenter efterfrågar en tydlig märkning av produkter med återvunna material – för att vägleda dem i sitt köpbeslut. När konsumenterna får lista de främsta hindren för att köpa produkter gjorda av återvunna material är det just brist på tydlighet som kommer på första plats. Nästan 3 av 10 respondenter anger att svårigheten att förstå vad som faktiskt är gjort av återvunna material är det främsta hindret. Detta är något för tillverkare att ta på allvar när produkter och förpackningar utvecklas. 
 

2. Tillverka återvinningsbara och långlivade produkter 

77 % av konsumenterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att produkter är återvinningsbara. De är dessutom beredda att betala samma (64 %) eller mer (22 %) för produkter som innehåller återvunna material och som kan återvinnas. Bland de svarande anser 4 av 10 till och med att det borde vara förbjudet att tillverka och sälja produkter som inte kan återvinnas. Att produkter är långlivade värderas också högt. 8 av 10 anser det viktigt eller mycket viktigt för köpbeslutet att en produkt är långlivad, exempelvis enkel att reparera eller att delar kan återbrukas. 

 

3. Ta ställning och visa vad ni står för 

Undersökningen präglas av en förväntan på näringslivet. På frågan om vems ansvar det är att driva fram en ökad användning av återvunnet material anser 1 av 3 svarande att det är näringslivets skyldighet. Att misslyckas med att möta konsumenternas förväntningar kan vara kostsamt. Under senaste året har 4 av 10 konsumenter valt bort produkter eller varumärken som de inte anser uppfyller deras värderingar inom hållbarhet. 

 

4. Möt konsumenternas (höga) ambitioner 

Viljan att anpassa sin konsumtion för att bidra till minskad klimatpåverkan är hög i alla länder i undersökningen. 6 av 10 svarande vill anpassa sin konsumtion till en klimatsmart livsstil och mer än en femtedel av konsumenterna är beredda att betala mer för produkter som innehåller återvunna material och som kan återvinnas. För att möta det stora intresset och utöka det hållbara utbudet krävs satsningar i alla branscher. 

 

5. Våga satsa 

stan 8 av 10 konsumenter anser att det är viktigt eller mycket viktigt att tillverkare använder återvunnet material i sina produkter, vilket motsvarar en population om nästan 30 miljoner i de fem länder som ingår i undersökningen. Samtidigt anser 3 av 10 att det främsta hindret för att köpa fler produkter tillverkade av återvunna material är att utbudet är för litet. Men efterfrågan finns! 7 av 10 konsumenter anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det finns ett bra utbud av produkter för en hållbar och klimatsmart livsstil. 
 

Konsumenterna har ordet 

Vi listar några av de budskap som undersökningens 5000 respondenter vill förmedla till det europeiska näringslivet. 
 
”Sluta blanda material som gör återvinningen svår!”

”Märk produkter bättre och bli tydligare i marknadsföringen” 

“Gör det enkelt att hitta hållbara produkter” 

“Vi vill ha fler hållbara produkter – och det är ert jobb att ge oss dem.” 

”Viktigt att ta fram hållbara, tåliga produkter som minskar överkonsumtionen.” 

”Gör saker 100 % cirkulära, inte bara 20 % eller 50 %.” 

(Fritextsvar, Circular Voice 2022) 

 

Ladda ner rapporten Circular Voice

 

Circular Initiative 2022 

Stena Recycling bjuder för fjärde året i rad in till den internationella arenan Circular Initiative. Här diskuterar representanter från bolag som Electrolux, Alfa Laval, ABB och SEB, med experter, forskare och branschkollegor frågor om cirkularitet och omställning. 

Anmäl er här

Läs mer om Circular Initiative

 

Om undersökningen 
Datainsamlingen har genomförts i webbpanel. Målgruppen är konsumenter 18-65 år och äldre i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Resultaten är viktade på de demografiska variablerna ålder och kön per land för att få riksrepresentativa resultat. Antalet svarande i undersökningen uppgår till 5 091 respondenter. Svaren har brutits ned per marknad där det var 1 024 svarande i Sverige, 1017 i Norge, 1013 i Danmark, 1013 i Polen och 1024 i Finland. 
 

Om Stena Recycling 

Stena Recycling bedriver återvinning på 160 anläggningar i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Italien. Varje år återvinns sex miljoner ton avfall från cirka 100.000 kunder i samhällets olika branscher. Återvunna material säljs sedan som cirkulära kvalitetsråvaror på en global marknad. Stena Recycling samarbetar i cirkulära partnerskap med kunder när det gäller hela värdekedjan av material. Bolagets experter hjälper företag med hållbara lösningar som stöder en cirkulär ekonomi. Det sker bland annat inom produktdesign, utbildning och utveckling av optimerade process- och materialflöden som stöder företagens övergång till klimatneutralitet och en cirkulär affärsmodell. 

För mer information kontakta:

Jesper Waltersson, Kommunikationschef Stena Metallkoncernen

070-511 26 70. 

Dela denna sida