Stena Recycling tar klimatansvar - minskar utsläppen med 37 procent

2016-05-19

1280x400_Klimat_CompQual80.jpg

Stena Recycling har minskat sin klimatpåverkan med 37 procent sedan 2008 och det som möjliggjort den stora minskningen handlar framförallt om tre saker; kontinuerlig transportoptimering, valet av ursprungsmärkt el samt bränslebesparingar.

Bolagets elförbrukning stod tidigare för en tredjedel av den totala klimatpåverkan, men genom att välja ursprungsmärkt el från vattenkraft har den stora besparingen blivit möjlig.

- För Stena Recycling som ett ledande återvinningsbolag är det självklart att fokusera på hållbara lösningar ur ett klimatperspektiv, oavsett om det gäller vår egen verksamhet eller våra kunders. Inte minst med tanke på att våra kunder förväntar sig att vi ligger i framkant och har hög kompetens då det gäller klimatsmarta lösningar, säger Cecilia Våg Hållbarhetschef Stena Recycling AB.

2015 var ett superår för hållbarhet, med flera stora nyheter som kommer att påverka världen i en hållbar riktning. I september antog FN 17 globala hållbarhetsmål som ersätter de tidigare millenniemålen. På klimatmötet i Paris enades världens ledare om ett klimatavtal. I december lanserade EU-kommissionen sitt paket med förslag på nya direktiv för att stimulera den cirkulära ekonomin. Allt det här påverkar oss alla, näringsliv såväl som privatpersoner.

- Näringslivets roll som en möjliggörare ur ett klimatperspektiv blir allt tydligare. Men det krävs ambitiösa mål för att minska utsläppen något som Hagainitiativet, som vi är en av grundarna till, utgår ifrån då målet om att minska klimatpåverkan med minst 40 procent till 2020 sattes för fem år sedan, säger Cecilia Våg.

Hagainitiativet redovisar årligen ett Klimatbokslut och 2015 års redovisning visar att de 13 medlemsföretagen tillsammans har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton vilket motsvarar 25 procent av utsläppen från arbetsmaskiner i Sverige 2014.

- När vi nu når en minskning med 37 procent har vi kommit en bra bit på vägen mot målet. Nu lägger vi ytterligare fokus på förnybara drivmedel som HVO samt energieffektiviseringar för att minska våra utsläpp, säger Cecilia Våg.

För mer information kontakta gärna Hållbarhetschef Cecilia Våg, tel 010-445 8012

Dela denna sida