Hållbarhet för oss

Stena Recycling förädlar resurser och levererar nya råvaror till industrier över hela världen. Hållbarhet är en självklar del av vår affär och vårt arbete grundas i våra värderingar, intressentdialog och uppförandekod.

Samarbeten mellan beslutsfattare, samhälle, akademin och den privata sektorn är avgörande för att uppnå FNs 17 globala hållbarhetsmål, klimatmålen som antogs vid COP21 och EU:s vision om cirkulär ekonomi. Här har Stena Recycling en viktig roll med expertkunskap i resursfrågor, avfallsminimering, design för återvinning, modern avfallshantering, investeringar i ny teknik samt forskning och utveckling. Tillsammans ökar vi värdet för alla parter och gör skillnad genom hållbara affärer.

Flera av FNs nya hållbarhetsmål kräver fokus på återvinning med högre återvinningsgrader, säker hantering av farligt avfall och avgiftning av kretsloppet. Vi har direkt påverkan på flera av dessa mål:

  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Fokus i hållbarhetsarbetet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vad våra intressenter anser är väsentligt. Vi har en kontinuerlig dialog på olika nivåer med kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter och grannar till våra anläggningar. Samtidigt följer vi vad som sker på den globala arenan som påverkar våra kunder och vår bransch. Dialogen och väsentlighetsanalysen har mynnat ut i fyra fokusområden. Läs mer om vårt arbete inom dessa områden i vår hållbarhetsredovisning.

Värdeskapande

Värdeskapande arbete banar väg för nya lösningar och långsiktig affärsnytta för oss, våra kunder, samhället och miljön.

Resurseffektivitet

Vi ska se till att våra processer och verksamheter är energi- och resurseffektiva och kontinuerligt arbeta för att minska vår miljöpåverkan.

Människor och kultur

Vi skall garantera en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi ska också stärka våra medarbetare så att de agerar med stolthet, har rätt kompetens och visar rätt engagemang baserat på Stenas värderingar, affärsprinciper och gemensamma mål.

Ansvarsfulla relationer

Vi ska leva upp till förväntningar och bidra till ansvarsfulla affärer som bygger på vår uppförandekod. Vi ska också bidra med kunskap i samhällsdialogen och vara lyhörda för våra intressenter.

Hagainititivet

Stena Recycling är en av grundarna till Hagainitiativet. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår, förutom Stena Recycling, AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Siemens och Sveaskog.

Medlemmarna presenterar varje år ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.

En trovärdig partner

Vår uppförandekod är viktig i vårt hållbarhetsarbete. Den ger vägledning till hur vi ska uppträda och genomföra affärer i olika sammanhang för att agera på ett ärligt, respektfullt och professionellt sätt. Det handlar om våra relationer till medarbetare samt kunder och andra partners och vår syn på mänskliga rättigheter, export och handel samt miljöhänsyn.

Följ med oss på hållbarhetsresan

Även om vi har kommit en bra bit på väg, så finns det mycket kvar att göra för att skapa en hållbar framtid. Vi är hela tiden intresserade av nya samarbeten som driver utvecklingen framåt på bred front. Det är en spännande resa utan slut.

  • Dela denna sida