Rivning

Stena Recycling erbjuder helhetsansvar för rivningsentreprenader och omhändertar ditt avfall på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

rivningstjänst från Återvinningsföretag

Helhetsansvar

Utöver ett totalansvar vid rivningsarbetet kan vi även hjälpa till med miljöinventeringar, rivningsplaner samt ordna de tillstånd från myndigheter som krävs för att genomföra arbetet. Stena har personal med rätt kompetens för att kunna ta på sig rollen som kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) med högsta behörighet.I rivningsprojekt arbetar vår egen personal tillsammans med vårt nätverk av underentreprenörer.

Lång erfarenhet

Med vår långa erfarenhet av avfallshantering och detaljkunskap om värdet i olika avfall, kan vi säkerställa en lönsam hantering av alla typer av rivningsavfall samt optimera återvinningsgraden. Vi kan åta oss uppdrag till fasta priser. Vi kan även erbjuda öppen redovisning av timmar och avfallsmängder mot avräkning för att minska osäkerhet och uppnå ett bättre totalpris. I samarbete med våra kunder kan vi även sanera och sälja utrangerad processutrustning.

Sanering i samband med rivningar

Som en del i rivningstjänsterna genomför vi även saneringar där vi identifierar och omhändertar farligt avfall. Vi erbjuder sug- och spoltjänster och kan tvätta rent och fräsa förorenade ytor i byggnader och på utrustning.Vi har lång erfarenhet av asbest, PCB och andra byggnadsmaterial som kräver särskild hantering. Om det krävs sanering av mark erbjuder vi tjänster som löser uppgiften.

Dela denna sida